❗️ Algemene Voorwaarden
Robin Keijzer, Bot Developer

13 juli 2018

Algemene voorwaarden – Keijzerrobin.nl

Versiedatum: 13 juli 2018

Identiteit van Keijzerrobin.nl is onderdeel van Keijzer Media

Keijzer Media
Sterrenlaan 218
2402 BD Alphen aan den Rijn
E-mailadres: hallo (at) keijzerrobin (.)nl

KVK-nummer: 65529308

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Keijzerrobin.nl maakt. In deze Algemene voorwaarden is neergelegd wat jij van ons mag verwachten en, andersom, aan welke voorwaarden jij je moet houden bij het gebruik van Keijzerrobin.nl en onze Diensten. Met “jou”, “je” en “jij” bedoelen we jou/jouw onderneming als gebruiker van Keijzerrobin.nl of klant van onze Diensten.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene voorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

1.1. Keijzerrobin: In deze Algemene voorwaarden wordt onder “KR”, Keijzerrobin verstaan.

1.2. Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie KR een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene voorwaarden) tussen KR en Opdrachtgever op grond waarvan KR Diensten verleent aan Opdrachtgever.

1.4. Schriftelijk: Overeenkomsten dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: via e-mail, mondeling of ander digitaal medium.

1.5. Diensten: Alle Diensten die Keijzerrobin.nl aan jou via de Website aanbiedt.

1.6. Website: De Website van Keijzerrobin is bereikbaar via (onder andere) www.keijzerrobin.nl en alle onderliggende pagina’s.

1.7. Algemene voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden.

1.8. Messenger Bot: Facebook Messenger is een mobiele app die chat-, stem- en videocommunicatie mogelijk maakt tussen de web gebaseerde berichten en smartphones van de social media-site.

1.9. Meerwerk: Meerwerk betekent: Werkzaamheden uitvoeren die buiten de Overeenkomst vallen. Op Offerte basis.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van KR en op alle met KR gesloten Overeenkomsten. Door een Overeenkomst met KR te sluiten, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

2.2. KR heeft het recht om op ieder moment wijzigingen door te voeren in de Algemene voorwaarden zonder hier vooraf klanten/opdrachtgevers over in te lichten of enige vorm van verantwoording af te leggen. De wijzigingen gelden vervolgens ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. KR zal bij wijzigingen wel proberen haar klanten direct over de wijzigingen in te lichten.

2.3. KR is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene voorwaarden webpagina middels een aangepaste versie datum.

2.4. Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat KR tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle door KR verleende Diensten, aanbiedingen, offertes, alle door KR gesloten Overeenkomsten en alle overige door KR verrichtte handelingen.
2.6. Slechts bij goedkeuring van beide partijen kan er afgeweken worden van deze Algemene voorwaarden.

2.7. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.8. KR is te allen tijde gerechtigd om de Algemene voorwaarden te wijzigen en KR zal de klant op een deugdelijke wijze daarvan in kennis stellen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Acceptatie
3.1. Alle aanbiedingen van KR zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na aanvaarding worden herroepen (zie bijlage 1), tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2. De Overeenkomst tussen KR en Opdrachtgever komt tot stand na een acceptatie (schriftelijk, dan wel mondeling akkoord van de Overeenkomst) zal een dienst uitgevoerd worden.

3.3. KR heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.4. Aanbiedingen of offertes zijn niet vanzelfsprekend ook van toepassing op toekomstige opdrachten. Dit kan betekenen dat bepaalde Diensten in de toekomst duurder of goedkoper kunnen worden.

3.5. Wanneer de klant van een gesloten Overeenkomst wil afwijken, dient er eerst een goedkeuring van beide partijen te zijn. Vervolgens dient er een nieuwe, gewijzigde Overeenkomst tot stand te komen die beide partijen schriftelijk moeten goedkeuren voordat deze van kracht gaat.

Artikel 4 – Aanvang en Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Er is pas sprake van een Overeenkomst vanaf de dag dat beide partijen schriftelijk tot een overeenstemming gekomen zijn.

4.2. KR zal Overeenkomsten naar eigen inzicht en naar optimaal vermogen uitvoeren.

4.3. KR heeft als enige het recht om bepaalde Diensten door andere partijen te laten uitvoeren.

4.4. De klant dient alle gegevens en al het materiaal dat KR nodig heeft om bepaalde Diensten uit te voeren, tijdig aan te leveren. Indien de klant de gegevens/teksten/afbeeldingen niet op tijd aanlevert, heeft KR het recht om extra kosten in rekening te brengen of om de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

4.5. Indien de klant aan KR of een derde partij enige vorm van schade toedient, dan zal de klant deze kosten dekken.

4.6. De klant vrijwaart KR voor mogelijke aanspraken van derden, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

4.7. Indien KR op locatie van de klant naar aanleiding van een opdracht werkzaamheden dient uit te voeren, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten (werkplek en internet) en zal hij bovendien de reiskosten dekken. KR behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Diensten of anderen.

Artikel 5 – Duur
5.1. Het opzetten van een Messenger Bot is een eenmalige verbintenis zonder looptijd. De Messenger Bot zal worden aangeleverd op een termijn die zal worden aangegeven in een schriftelijke Overeenkomst.

5.2. De Diensten die op de website (Keijzerrobin.nl) vallen onder ‘Onderhoud en bijsturing/PRP’ zijn doorlopende verbintenissen die per maand gefactureerd worden. Indien de klant deze verbintenis wil stopzetten, dan zal deze dit minimaal een maand voor het verstrijken van de reeds betaalde maand schriftelijk kenbaar moeten maken.

5.3. Iedere door KR verleende dienst kent een onbepaalde looptijd tenzij schriftelijk een bepaalde termijn waarin de dienst moet zijn uitgevoerd, wordt vastgelegd.

5.4. KR heeft het recht om een bepaalde Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien een klant niet (of te laat) materiaal (teksten/afbeeldingen/inloggegevens) aanlevert die voor KR essentieel zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

5.5. KR heeft het recht om een Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) op enig moment te beëindigen indien de klant in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd of op een ander manier de controle over het vermogen heeft verloren. De klant heeft dan ook geen recht op een schadevergoeding of enige andere vorm van een vergoeding.

5.6. KR heeft het recht om een Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) voortijdig te beëindigen indien de klant seksueel getinte (pornografische) of racistische/discriminerende teksten/afbeeldingen/banners op zijn website wil laten vertonen.

5.7. Indien KR niet in staat is om binnen een afgesproken termijn een bepaalde dienst te verlenen, dan zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien er sprake is van overmacht zal de afgesproken termijn worden verlengd.

5.8. KR heeft het recht om een Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen wanneer de Klant zelfstandig of door derden onderhoud heeft laten verrichten waarbij gebruik is gemaakt van software die niet door KR aanbevolen wordt. Het door KR aanbevolen systeem is Chatfuel of ManyChat.

5.9. KR heeft het recht om een bepaalde Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien een klant informatie en/of bestanden verspreidt die in strijd zijn met internationale wet- en regelgeving.

5.10. KR heeft het recht om een bepaalde Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien KR tussentijds afziet van de Overeenkomst. Dit kan door komen door een slechte samenwerking of principes die niet na geleefd worden door Opdrachtgever.

Artikel 6 – Levering(stijd)
6.1. Messenger Bots worden afgeleverd binnen een schriftelijke afgesproken termijn, nadat de klant al het benodigde materiaal bij KR heeft aangeleverd.

6.2. Het opzetten van een Messenger Bot kent verschillende fases waarin feedback van de klant vereist is. Indien de klant niet binnen een redelijke termijn (binnen 10 dagen) op schriftelijke vragen reageert, dan heeft KR het recht om ofwel extra kosten in rekening te brengen ofwel de Overeenkomst tijdelijk op te schorten of om de Overeenkomst te beëindigen.

6.3. Indien KR niet in staat is om binnen een schriftelijk vastgesteld termijn een bepaalde dienst te voltooien, dan is KR een termijn van 14 dagen gegund om alsnog de verplichtingen te voldoen.

6.4. Een maand na facturatie van een gemaakte website of dienst, wordt deze als afgerond
beschouwd. Eventuele wijzigingen worden na deze periode niet meer kosteloos uitgevoerd. Het vaste uurtarief wordt vervolgens berekend voor onderhoudswerkzaamheden (zie ‘meerwerk’).

6.5. Indien KR de levertermijn overschrijdt, zal de cliënt verplicht blijven om de Messenger Bot af te nemen. De klant heeft niet het recht om een Overeenkomst te beëindigen, de ontvangst van de Messenger Bot of de bijbehorende betaling af te wijzen, of op een schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 7 – Overmacht
7.1. KR kan niet aansprakelijk worden gesteld indien KR ten gevolge van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt verstaan: al dat in de wet en jurisprudentie omtrent overmacht bij een Overeenkomst wordt verstaan.

7.2. In geval van overmacht kunnen alsnog eerder verleende Diensten in rekening worden gebracht bij de klant. De klant dient deze binnen de aangegeven termijn te betalen.

7.3. In geval van overmacht is het zowel voor de klant als KR mogelijk om een Overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen.

7.4. KR is gerechtigd om een Overeenkomst tijdelijk op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een internetstoring of in geval van ziekte.

7.5. KR is nimmer gehouden tot vergoeding of ongedaan making van enige schade of van enig nadeel, hoe ook genaamd, direct of indirect voortvloeiend uit opschorting en/of ontbinding ten gevolge van overmacht.

7.6. Messenger Bots van Opdrachtgever zijn niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met KR is overeengekomen.

Artikel 8 – Onderhoud en bijsturing
8.1. Voor de onderhouds- en bijsturing pakketten die via KR worden afgesloten, geldt dat het maandelijks te betalen bedrag per maand in rekening wordt gebracht. Er wordt dus aan het eind van iedere maand een bedrag gefactureerd dat de kosten voor de afgelopen maand omvat.

8.2. Het onderhouds- en bijsturing pakket wordt automatisch verlengd voor een volgende maand tenzij de klant – minimaal een maand voor het verstrijken van de reeds betaalde maand – schriftelijk een bezwaar hiertegen kenbaar maakt.

8.3. Indien de klant een onderhouds- en bijsturings pakket wil stopzetten, maar zijn Chatfuel of ManyChat account nog wel wil behouden, dan wordt dit overgedragen in de resterende bijsturings uren.

8.4. Gezien wij de hosting en registratie via een derde partij uitbesteden, kunnen we geen enkele garantie bieden wat betreft het oplossen van storingen, datalekken en andere technische mankementen.

8.5. Indien de klant niet voldoet aan haar betaalverplichtingen (binnen een termijn van 14 dagen na het verzenden van de factuur), dan heeft KR het recht om de Messenger Bot offline te halen/te ontkoppelen en de Messenger Bot data te verwijderen.

8.6. De klant heeft de mogelijkheid om zijn onderhouds- en bijsturings pakket op te waarderen naar een duurder pakket. Het pakket kan ook naar beneden bijgesteld worden, maar dan worden er geen kosten in mindering gebracht voor de reeds betaalde maand. Voor ieder volgende maand worden wel de kosten van het nieuwe pakket gerekend.

Artikel 9 – Prijzen
9.1. Alle op de website van KR vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw.

9.2. KR heeft het recht om de tarieven op de website te wijzigen. Aanbiedingen die
KR in het verleden gedaan heeft, zijn dus geen tarieven die ook voor de toekomst gelden.

9.3. Indien de tarieven voor een bepaalde dienst worden gewijzigd, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld, zodat de klant eventueel de Overeenkomst nog kan beëindigen.

9.4. Een tariefswijziging kan plaats vinden bij een wijziging van de inhoud van een bepaalde opdracht of bij wijzigingen voor de KR geldende wet- en regelgeving.

9.5. Alle kosten, omtrent de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden
10.1. De klant heeft een betalingsverplichting vanaf de dag dat er een Overeenkomst wordt gesloten tussen KR en de klant.

10.2. De aan de klant gestuurde facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden en te worden bijgeschreven op de rekening NL53 KNAB 0255 2991 68. Indien hieraan niet wordt voldaan, heeft KR het recht om 25 euro (als administratiekosten) extra in rekening te brengen.

10.3. KR heeft het recht om de klant een voorschot te laten betalen. Dit voorschot moet de klant binnen de aangegeven 14 dagen betalen.

10.4. Indien de klant verzuimt de gefactureerde bedragen binnen de termijn van 14 dagen te betalen, dan heeft KR het recht om werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratiekosten) alsnog zijn betaald.

10.5. De klant wordt pas volledig eigenaar van een aangeleverde Messenger Bot wanneer hij zijn betalingsverplichtingen jegens KR heeft voldaan.

Artikel 11 – Copyright/intellectuele eigendommen
11.1. De klant vrijwaart KR voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom van de door de klant ter beschikking gestelde documenten (ten behoeve van het uitvoeren van een Overeenkomst).

11.2. De eventuele handleidingen die de klant van KR ontvangt, mogen onder geen enkele voorwaarden gedeeld/verspreid worden met de mensen die geen klant zijn bij KR.

11.3. KR heeft het recht om op iedere door haar vervaardigde Messenger Bot een link op te nemen in het menu die verwijst naar de website van KR. Het staat de klant niet vrij om deze link zonder overleg te verwijderen.

11.4. KR heeft het recht om de tijdens een opdracht vergaarde kennis/materiaal (zoals afbeeldingframes) ook voor andere klanten te gebruiken op voorwaarde dat er geen vertrouwelijke informatie gebruikt wordt.

11.5. De klant vrijwaart KR voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom van de door de klant ter beschikking gestelde documenten (ten behoeve van het uitvoeren van een Overeenkomst).

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. KR is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege haarzelf geleverde diensten uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag (zonder BTW) dat blijkens de factuur betaald is voor de desbetreffende prestatie. In geval de opdrachtgever aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door KR. KR is in ieder geval niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KR ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden.

12.2. KR is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in de vorm van datalekken, gehackte Messenger Bots en/of andere schade die zich voordoet nadat de Messenger Bot is opgezet en online staat. Na livegang van de Messenger Bot wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd.

12.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Messenger Bot regelmatig te onderhouden en updaten, zodat de Messenger Bot voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de AVG. De klant is zelfverantwoordelijk voor het opnemen van juridische documenten op de Messenger Bot, zoals Algemene Voorwaarden, Privacy Policies, Disclaimers en Verwerkersovereenkomsten. De klant kan KR om hulp vragen om deze taak uit handen te laten nemen, dit valt dan onder Meerwerk.

12.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de via de Messenger Bot verkregen informatie zoals ingevulde formulieren conform de dan geldende wet- en regelgeving te verwerken.

Artikel 14 – Meerwerk
14.1. Indien bepaalde Diensten die buiten de Overeenkomst vallen door KR uitgevoerd moeten worden, dan zal het vaste uurtarief gefactureerd worden.

Artikel 15 – Verplichtingen van de opdrachtgever/klant
15.1. De klant dient tijdig en adequaat te reageren op de e-mails/PMs die door KR verzonden worden. Dit is nodig om het proces te bespoedigen en binnen de overeengekomen termijn een bepaalde dienst (zoals het opzetten van een Messenger Bot) te kunnen verlenen.

15.2. De klant dient tijdig al het benodigde materiaal (teksten, afbeeldingen en logo’s) aan te leveren.

15.3. KR heeft het recht om de Messenger Bot van de klant te gebruiken als promotiemateriaal. Dit zal in de praktijk betekenen dat KR kan verwijzen naar de Bot van de klant. Tevens heeft KR het recht om de Bot op te nemen in het portfolio op de website van KR met een toelichtende tekst of beeld.

15.4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft KR het recht om een Overeenkomst op te schorten.

Artikel 16 – Verplichtingen van de opdrachtnemer/KR
16.1. KR heeft een inspanningsverplichting en zal zich zodoende altijd inspannen voor de klant, maar is niet gebonden aan het behalen van enig concreet resultaat.

Artikel 17 – Klachten
17.1. Als de klant de gefactureerde bedragen als ‘onjuist’ beschouwd, dan dient hij dit binnen twee weken schriftelijk aan te geven bij KR zodat een onderzoek kan worden gestart.

Artikel 18 – Diverse bepalingen
18.1. Indien één van deze voorwaarden volgens de bevoegde rechter in strijd zijn met wettelijke bepalingen, dan wordt deze voorwaarde als ongeschreven beschouwd en vervangen door de meest overeenkomende (wettelijk geaccepteerde) voorwaarde. De rest van de voorwaarden uit deze Algemene voorwaarden blijven in een dergelijk geval wel van kracht.

18.2. Het Nederlands recht is van toepassing op alle door KR gedane aanbiedingen of gesloten Overeenkomsten.

18.3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Bijlage 1:
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de Overeenkomst binnen tien dagen wilt herroepen)

Aan: Keijzer Media
t.a.v. Dhr. R. Keijzer
Sterrenlaan 218
2402 BD Alphen aan den Rijn
hallo (at) keijzerrobin (.) nl

Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij Diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten/lid(en)]

[Adres consument/lid(en)]
[Handtekening consument/lid(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.